" /> " />

 سلام علیکم: گوینده به انگلیسی اسمهای سوره های تلاوت شده را در اول قرائت می خواند این قرائت اوج زیبایی قرائت شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه در افریقای جنوبی است 

با شنیدن این مقطع تلاوت انسان از شوق  و عشق به خدا بمیرد رواست