" /> " />


سوره انفطار و تفکر و تدبر و تامل در مورد خلقت انسان از منظر قران کریم که علم امروز انرا با ویدئو نشان می دهد و این یکی از بی نهایت دلیل حقانیت قران کریم است