" /> " />

شور و شوق اعلی درجه و قرائت در اوج زیبایی صوت و لحن و تحریر و مقامات مختلف شاهکار شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه است از دست ندهید