" /> " />


دنیای زیبایی و عشق و عرفان با شنیدن ایاتی از سوره فتح که از ایه محمد رسول الله (ص) شروع می شود .قرائت ورش و قرائت سبعه و مدهای زیبا و ادغام کبیر و زیبایی قرائت و شوق مستمعیین را در این مقطع قرائت زیبا دریابید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله