" /> " />
کیفیت تصویری این ویدئو پایین است و این نیز قطعا به عدم  وجود امکانات در زمان قرائت مربوط می شود ولی  با همان کیفیت  اعلی درجه  صوت شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه و اوج زیبایی تلاوت سوره های حجرات و طارق را ببینید و بشنوید که مکان قرائت نا معلوم است