+ تلاوت سوره رعد توسط شیخ محمد رفعت رحمت الله علیه
+ تلاوت ایات بینات قران کریم از سوره های نور و مزمل توسط شیخ محمد رفعت رحمت الله علیه
+ تلاوت مجلسی فوق زیبای سوره احزاب توسط شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه
+ شق القمر تلاوت اعجازی شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه
+ مقطعی از تلاوت شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه از سوره اسری
+ مقطع تلاوت فوق زیبا توسط شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه
+ مقطع اعجازی فوق زیبا از سوره توبه توسط شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه
+ زیباترین تلاوت شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه از سوره های ال عمران و مائده با دنیایی اعجاز و زیبایی
+ قرائت مجلسی ناد شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه از سوره رعد با دنیای زیبایی غیر قابل وصف
+ مقطع اعجازی از سوره رعد با قرائت شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه